Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Robert Mullins International không phải là một công ty luật và nhân viên của công ty không phải là luật sư cũng như chúng tôi không phải là chi nhánh hoặc liên kết với luật sư. Văn phòng này không hành nghề luật sư và không cho lời khuyên pháp lý. Thay vào đó, qúy vị tự đại diện cho mình trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà qúy vị thực hiện thông qua văn phòng của chúng tôi và/ hoặc trang web của chúng tôi. Dịch vụ chuẩn bị tài liệu của chúng tôi bị giới hạn nghiêm ngặt đối với việc chuẩn bị tài liệu theo phạm vi của luật California. Chúng tôi không thể kiểm tra câu trả lời của qúy vị cho đủ điều kiện pháp lý, rút ra kết luận pháp lý, cung cấp tư vấn pháp lý hoặc áp dụng pháp luật cho các sự kiện của tình huống cụ thể của qúy vị. Trang web này không thay thế lời khuyên của luật sư.

Thông tin pháp lý được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích được coi là tư vấn pháp lý và không được bảo đảm chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Luật thay đổi nhanh chóng và chúng tôi không thể bảo đảm rằng tất cả thông tin trên trang web là hoàn toàn hiện hành. Luật pháp khác nhau từ quyền tài phán này đến quyền tài phán khác và có thể được giải thích bởi các tòa án khác nhau. Luật pháp là vấn đề cá nhân và không có thông tin chung hoặc công cụ pháp lý nào mà văn phòng chúng tôi cung cấp có thể phù hợp với mọi tình huống. Do đó, nếu quý vị cần tư vấn pháp lý cho vấn đề cụ thể của mình hoặc nếu vấn đề cụ thể của qúy vị quá phức tạp để giải quyết bằng các phương tiện của chúng tôi, bạn nên tham khảo luật sư được cấp phép trong khu vực của mình.

Trang web này có liên kết đến các trang web của nhiều trang web khác. Những liên kết này được cung cấp đơn giản dưới dạng trích dẫn và trợ giúp để giúp qúy vị tìm các nguồn cung cấp quan tâm khác. Các liên kết này không nhằm tuyên bố hoặc ngụ ý rằng các nhà tài trợ văn phòng của chúng tôi, được liên kết với, hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu đã đăng ký, logo, con dấu hợp pháp hoặc chính thức hoặc biểu tượng có bản quyền có thể được phản ánh trong các liên kết và được cung cấp chỉ để thuận tiện cho qúy vị và không phải là một sự chứng thực. Chúng tôi không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên thứ ba được liên kết và không tuyên bố về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web của bên thứ ba được liên kết.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại liên quan đến việc qúy vị sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này, cho dù từ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào khác, từ trang web đang bị gỡ xuống hoặc từ bất kỳ việc sử dụng nào khác của trang web. Việc sử dụng bất kỳ công cụ nào được cung cấp thông qua trang web này đều có nguy cơ của riêng qúy vị.